Διπλωματική Εργασία

Κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου σπουδών η Γραμματεία ανακοινώνει κατάλογο προτεινόμενων θεμάτων διπλωματικών εργασιών, ο οποίος δημιουργείται από εισηγήσεις των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και στις οποίες περιγράφονται θέματα τρέχοντος ερευνητικού ενδιαφέροντος, συναφή με το επιστημονικό τους αντικείμενο.

Η διπλωματική εργασία μπορεί να είναι ερευνητικού ή τεχνικού περιεχομένου και πρέπει να έχει επαρκή βαθμό πρωτοτυπίας ή να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος κατανόηση ενός ειδικού θέματος με τρέχον ερευνητικό ή τεχνικό ενδιαφέρον. Με την ανανέωση εγγραφής του Γ’ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει και δηλώνει ένα (1) από τα θέματα αυτά.

Η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει τον επιβλέποντα καθηγητή και συγκροτεί την τριμελή Επιτροπή Εξέτασης για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων.

Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα κατά τα καθιερωμένα ακαδημαϊκά πρότυπα και μπορεί να συνοδεύεται από το υποστηρικτικό υλικό που κρίνεται απαραίτητο.

Προϋπόθεση για την αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας είναι η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ., δηλαδή αυτών που προσφέρονται στα Α’ και Β’ εξάμηνα φοίτησης.

Οι διπλωματικές εργασίες υποβάλλονται για αξιολόγηση δύο φορές ανά ακαδημαϊκό έτος σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η αξιολόγηση γίνεται σε δημόσια παρουσίαση, η οποία ανακοινώνεται από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ..

Οι εγκεκριμένες διπλωματικές εργασίες αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Ιδρύματος.