Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στη Γραμματεία τα εξής δικαιολογητικά:

 • Ηλεκτρονική αίτηση, η οποία υποβάλλεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., εκτυπώνεται από τον υποψήφιο και υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή μαζί με τα λοιπά υποβαλλόμενα δικαιολογητικά,
 • Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία αναφέρονται τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και μια τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για το Π.Μ.Σ.,
 • Βιογραφικό σημείωμα,
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος πρώτου κύκλου σπουδών,
 • Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών,
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται),
 • Αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (εάν υπάρχουν),
 • Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2),
 • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές,
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) και
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Αλλοδαποί που υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές καταθέτουν στη Γραμματεία επικυρωμένα και μεταφρασμένα από τις κατά τόπους προξενικές αρχές, πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών. Τα πιστοποιητικά και οι τίτλοι διαβιβάζονται στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ισοτιμία και αντιστοιχία και μετά την επιστροφή τους στο Τμήμα γίνεται η οριστική αποδοχή του ενδιαφερόμενου.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα, υποβάλλονται σε φάκελο και φέρουν σχετική αρίθμηση.

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και υποβάλλεται στη Γραμματεία σε έντυπη μορφή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας.