Διάρκεια Φοίτησης

Η κανονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα ολοκληρώνονται εντός των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα μπορούν να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από τη Συνέλευση. Οι φοιτητές μερικής φοίτησης δικαιούνται τον διπλάσιο χρόνο για την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από την κανονική διάρκεια φοίτησης.

Μετά από αίτηση του φοιτητή, η Συνέλευση μπορεί να χορηγεί άδεια προσωρινής αναστολής σπουδών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Μετά από αίτηση του φοιτητή η Συνέλευση μπορεί να επιτρέπει την παράταση του ανώτατου χρόνου ολοκλήρωσης σπουδών για διάστημα που δεν υπερβαίνει το ήμισυ της κανονικής διάρκειας φοίτησης του Π.Μ.Σ. και μόνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, δηλαδή μέχρι ένα (1) εξάμηνο, επιπλέον των τριών (3) εξαμήνων της κανονικής διάρκειας.