ΦΕΚ & Κανονισμός

Οι διατάξεις του Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών βρίσκονται σε συμφωνία με:

  • Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) και ιδίως με τα άρθρα του Κεφαλαίου Στ’ «Δεύτερος και τρίτος κύκλος σπουδών» και του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου Στ’».
  • Τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος.
  • Την εισήγηση της Συνέλευσης (συνεδρίαση 08/23.04.2018).
  • Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Ιδρύματος (συνεδρίαση 08/27.04.2018).

Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Π.Μ.Σ. μπορείτε να βρείτε στο ΦΕΚ Ίδρυσης (ΦΕΚ 1753/Β/17.05.2018) και Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος.